Podmínky a pravidla využívání poskytovaných služeb

Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služeb domén vyjmenovaných v zápatí každé konkrétní stránky a je povinen je dodržovat každý, kdo chce tyto služby využívat.

Provozovatel SERVERu je oprávněným provozovatelem a správcem SERVERu (dále jen správce). V rámci provozu tohoto SERVERu poskytuje správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na SERVER informace (dále jen Data). Služby SERVERu umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

Podmínkou pro vstup či využití služeb SERVERu je přistoupení uživatele k podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným podmínkám.

Přistoupením k podmínkám uživatel přistupuje k těmto podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

Na tomto SERVERu mohou být shromažďována data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Registrací uživatele na SERVERu, uživatel dává souhlas provozovateli k evidenci osobních údajů uživatele. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z veřejné části webu. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob a vyhrazuje si právo uchovávat si údaje o činnosti uživatele na SERVERech, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů státní správy o jejich sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb SERVERu a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb SERVERu. Původcem těchto e-mailů je Správce SERVERu, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci SERVERu prostřednictvím e-mailu v zápatí stránky.

Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb SERVERu předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.

Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb SERVERu jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené SERVERy o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb SERVERu. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb SERVERu s tímto výslovně souhlasí.

Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele SERVERu, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených SERVERů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto SERVERu nebo třetích osob.

Správce prohlašuje, že zavedení služeb SERVERu věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby SERVERu mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb SERVERu ani za způsob jakým služby SERVERu využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb SERVERu uživateli či třetími osobami.

Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb SERVERu. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb SERVERu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby SERVERu upravovat nebo inovovat.

Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách SERVERu. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb SERVERu po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Služby SERVERu mohou odesílat uživatelům SERVERu zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách SERVERu, funkcích, provozu, novinkách atd.

Nedílnou součástí Provozních podmínek jsou i specifická pravidla, uveřejněná na jednotlivých webech (např. Pravidla inzerce). Uživatelé jsou povinni dodržovat i tato pravidla a dbát všech pokynů Správce.

Pokud Správce usoudí, že Uživatel porušil Podmínky či pravidla, je oprávněn smazat nebo deaktivovat Data, vložená Uživatelem, a to i v případě, že se jednalo o Data, vložená nebo zvýhodněná pomocí placené služby. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu (např. když je z důvodu porušení pravidel zamítnut inzerát, zvýhodněný nebo TOPovaný pomocí SMS).

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb SERVERu nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktního e-mailu v zápatí stránky.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function format_free_action() in /web/htdocs3/waroflinkscom/home/www/action/ac_server_rules.php:59 Stack trace: #0 /web/htdocs3/waroflinkscom/home/www/index.php(81): require() #1 {main} thrown in /web/htdocs3/waroflinkscom/home/www/action/ac_server_rules.php on line 59